Международни инвестиционни проекти


интернет книжарница Нова звезда
Автор: Лилия Каракашева

Издателство:Призма

Корична цена:30.00 лв.
Отстъпка:4.50 лв. (15.00 %)
Цена:25.50 лв.
ISBN:978-954-8571-32-6
Година:2011
Подвързия:Меки корици
Страници:296
Език:Български

Съдържание

1. Международни инвестиционни проекти – същност и развитие
Основни постановки. Видове дейности в границите на инвестиционния процес, обект на международен обмен. Фирмена структура на международния пазар на инвестиционни проекти

2. Развитие на инвестиционен процес – основни етапи и дейности
Същност и особености на инженеринговия процес като управленска технология за изпълнение на международен инвестиционен проект. Основни фази и етапи по пътя на развитието на инвестиционния проект – организационно-управленски аспекти

3. Подходи при избор на оференти и контрактори за изпълнение на международни инвестиционни проекти
Установяване на делови контакти и провеждане на търговски преговори (пряко договаряне). Провеждане на преговори чрез търг. Избор на подходи за определяне на контрактори (потенциални изпълнители) на инвестиционния проект

4. Организиране на търг за международен инвестиционен проект
Общи постановки. Изработване на документите за предварителна квалификация на оферентите. Тръжна документация (тръжни книжа – tenders). Подготовка на клиента за провеждане на търга

5. Провеждане на търг за международен инвестиционен проект
Общи постановки. Предоставяне на документите за предварителна квалификация на заинтересованите оференти. Анализ и оценка на представените документи за предварителна квалификация и избор на подходящи оференти. Представяне на тръжните условия на оферентите, потвърдили участието си в търга. Вземане на управленско решение за избор на оферта и сключване на договор за изпълнение на поръчката

6. Изработване на тръжна оферта и определяне на разходите за изпълнение на инвестиционен проект
Вземане на управленско решение за участие в търг. Участие на оферентите в предварителна квалификация. Изработване на тръжната оферта. Определяне на офертната цена. Основни фактори, които влияят върху планирането на разходите на контрактора при подготовка и изпълнение на инвестиционен проект

7. Привличане на външно участие в изпълнението на международен инвестиционен проект
Основни понятия. Съвместно производство при пълна свобода на партньорите. Субконтракт (subcontract) или договор за поддоставка, подизпълнение. Смесени фирми. Kонсорциуми. Международни стратегически съюзи

8. Основни рискове за клиентите и контракторите като страни по сделка за инвестиционен проект
Основни рискове на тръжната процедура за организаторите (клиентите). Проблеми, трудности и рискове за оферентите при участие в международен търг за инженерингова дейност. Методи за противодействие на риска и повишаване на конкурентоспособността на оферентите при участие в търг