Национални счетоводни стандарти-коментар


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Иван Симов

Издателство:Български законник

Корична цена:36.80 лв.
Отстъпка:7.36 лв. (20.00 %)
Цена:29.44 лв.
Година:2016
Подвързия:Меки корици
Страници:700
Език:Български

Новият Закон за счетоводството е обнародван в бр. 95/2016 г. на Държавен вестник. С него се въвежда нова и единна за целия Европейски съюз категоризация на предприятията, съобразно която са и задълженията им за съставяне на годишните счетоводни отчети, одит и публикуване.

От задължителен финансов одит се освобождават малките предприятия, които не надвишават най-малко два от следните показатели: балансова стойност на активите - 2 000 000 лв.; нетни приходи от продажби - 4 000 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период - 50 души.

Запазват се разпоредбите, предоставящи право на едноличните търговци, чиито приходи от продажби не надвишават 50 000 лв. да водят опростено едностранно счетоводно записване.

Годишният финансов отчет на едноличните търговци, на които размерът на нетните приходи от продажби за текущия отчетен период не надхвърля 200 000 лв. и не подлежи на задължителен независим финансов одит, може да се състои само от отчет за приходите и разходите, приеха депутатите.

Въвежда се забрана за отчитане на стопански операции в извънсчетоводни книги или регистри, както и за счетоводно отчитане на фиктивни или недостатъчно идентифицирани сделки, несъществуващи разходи, както и задължения с неточно определен предмет, извършено с цел подкупване на длъжностни лица или прикриване на подкуп. Ръководител, който наруши разпоредбата ще се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а на предприятието ще се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция ще е в двоен размер.

Законът влезе в сила от 1 януари 2016 година, с изключение на някои текстове, които влизат в сила от 1 януари 2017 година.

Книгите, която предлагаме са необходими на всеки счетоводител!