Нова Звезда
онлайн книжарница -
книги, счетоводна, икономическа, правна литература, нормативни актове и учебници
Нови книги Автори Каталог Помощ За нас
за членове  
Категории

 :: АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 :: НАШАТА ПРОМОЦИЯ
 :: CD с музика
 :: Автобиография
 :: Биографии и биографични книги
 :: Възпитание и образование
 :: Детска и юношеска литература
 :: Други
 :: Езотерика. Духовни учения
 :: Еротика
 :: Етнография и фолклор
 :: Закони и нормативни актове
 :: Закони и нормативни актове - сравняване, препратки, стари текстове, съдебни практики
 :: Здраве
 :: Икономика
 :: Интелектуална собственост
 :: История
 :: Кандидат-студенти
 :: Канцеларски материали
 :: Касови книги
 :: Компютри
 :: Кулинария
 :: Личностно развитие
 :: Маркетинг, PR и реклама.
 :: Медии и комуникация
 :: Медицина
 :: Мениджмънт
 :: Митове, легенди, епос
 :: Монтесори
 :: Научнопопулярна литература
 :: Нови нормативни актове от издателство"Апис"
 :: Очаквани заглавия
 :: Подвързии
 :: Поезия
 :: Политика, политология
 :: Право
 :: Психоанализа
 :: Психология
 :: Публикуване на ГФО
 :: Публицистичен труд
 :: Пъзели
 :: Пътеводители
 :: Разговорници
 :: Разпродажба - 50 %
 :: Разпродажба - 70 %
 :: Религия
 :: Речници, граматики
 :: Самоусъвършенстване
 :: Самоучители
 :: Социология
 :: Спорт
 :: Справочници, енциклопедии
 :: Счетоводство
 :: Туризъм
 :: Учебници и уч. помагала от "Нова звезда"
 :: Учебници и учебни помагала
 :: Философия
 :: Хоби
 :: Художествена литература
 :: Художествена, литературна документалистика

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ


Поръчка

  Избрани продукти: 0
  Стойност: 0.00 лв.

  Преглед


Конна езда

Издателство "Нова Звезда" във Facebook
Публикуване на ГФО
интернет книжарница "Нова звезда"
Издателство:

Цена:48.00 лв.

КОЙ Е ДЛЪЖЕН ДА ПУБЛИКУВА ЧРЕЗ ИКОНОМИЧЕСКО ИЗДАНИЕ?


Чл. 38. ал. 1. т. 3. от ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

 • Дружества по закона за задълженията и договорите - ДЗЗД     
 •  Юридически лица с нестопанска цел, които не са определени за осъществяване на общественополезна дейност.
   
 • Сдружения и фондации
 •  Настоятелства по Закона за народните читалища
   
 • Спортни дружества Закона за физическото възпитание и спорта
 • Частни училища
 • Движения по Закона за вероизповеданията
 •  Организации по Закона за лова и опазване на дивеча
   
 • Политически партии по Закона за политическите партии
 •  Синдикати и синдикални движения по Кодекса на труда.
   


ГЛОБИ ЗА НЕПУБЛИКУВАНЕ

Чл. 74.  ал. (1) Който е задължен и не публикува финансов отчет, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

 

 

 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 2016 Г.

Публикацията на отчетите е задължителна и не зависи от това дали дружеството е извършвало дейност.

Важи за: ДЗЗД, фондации, сдружения, ЮЛНЦ, спортни дружества и др.

Цена на публикация:

В интернет страницата на издателството –40  лв. без ДДС
( Срок на съхранение: 5 години),


За публикация  свържете се с нас или  на тел.0887265736- В. Мишева

Цената за публикация на финансовите отчети включва:

 • счетоводен баланс;  
 • отчет за приходите и разходите;   
 • отчет за паричните потоци;   
 • отчет за собствения капитал;   
 • пълният текст на одиторския доклад;   
 • доклад за дейността.
Предоставете ни финансов отчет: 
 • По e-mail – на адрес info@novazvezda.com в Excel или Word файлови формати, или
 • На хартия – копие на отчета на адреса на издателството.