Бизнес комуникация и делова кореспонденция


Общуването в деловия дискурс
Автор: Стоянка Мицева

Издателство:УНСС

Корична цена:14.90 лв.
Отстъпка:2.24 лв. (15.03 %)
Цена:12.66 лв.
ISBN:978-619-232-032-4
Година:2017
Подвързия:Меки корици
Страници:171
Език:Български

Книгата "Бизнес комуникация и кореспонденция" има преди всичко  прагматична насоченост и нейната цел е да посочи най-използваните и ефективни средства и начини за осъществяване на успешна делова (бизнес) комуникация и кореспонденция.
В изложението на основния текст  се отделя място за изясняване на понятията комуникация и дискурс; изтъква се разликата между добрата и недобрата комуникация, както и манипулативната комуникация - нейните минуси и "плюсове".
Основните теми, разгледани в изложението на настоящата книга, са принципите, съобразини с целта на комуникацията и аудиторията, начинът на изграждане на посланието, неговата редакция и видът му, в който то стига до адресата, етикетните формули, стиловите маркери на деловия текст, белезите на бизнес дискурса, най-срещащите се жанрови фрми на бизнес кореспонденцията.
Централно място в съдържанието на труда  заемат темите за бизнес етиката и етиката при деловото общуване; изтъкват се  различни по рода си причини, възпрепятстващи добрата делова комуникация.
Тематичният материал в "Бизнес комуникация и кореспонденция", предвиден за учебни цели и широк кръг читатели, които се интресуват от въпросите на деловата комуникация, е разработен на достъпен научен стил и език.
Обособени са четири глави. В първа глава "КОМУНИКАЦИЯ И КОМУНИКАТИВЕН ДИСКУРС" се изясняват най-общите положения и понятия във връзка с комуникацията, видовете комуникация и понятието комуникативен дискурс. Във втора глава "БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ" се разглежда комуникацията като делови акт с различно речево въздействие. Специално място е отделено на деловия стил и неговите особености - езикови и дискурсни. В тази глава спираме вниманието си и на речевия етикет (в устния и писмения делови текст) като същностна страна на етиката на деловите отношения. Изяснени са някои от основните положения на диалога като същностна страна на етиката на деловите отношения. Изяснени са някои от основните положения на диалога като същинска комуникация в бизнес деловия дискурс, както и на презентацията като същинска комуникация в бизнес деловия дискурс, както и на презентацията като формат на бизнес комуникация.
В трета глава "БИЗНЕС КОРЕСПОНДЕНЦИЯ" се разглеждат принципите на ефективната бизнес кореспонденция.
В четвърта глава - "ЖАНРОВЕ НА БИЗНЕС КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА" е отделено внимание на най-активно използваните жанрови форми за бизнес кореспонденция, като са изтъкнати техните специфични характеристики.
Заключителната част на книгата съдържа ПРИЛОЖЕНИЯ с примерни бизнес делови текстове, рекламни текстове и делови текстове от административно-деловата сфера.