Социалнопсихологически предпоставки за формиране на социални умения при деца в риск


Автор: Иван Стоянов

Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново

Корична цена:15.00 лв.
Отстъпка:2.25 лв. (15.00 %)
Цена:12.75 лв.
ISBN:978-619-208-209-3
Година:2020
Подвързия:Меки корици
Страници:260
Език:Български

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение................................................................................. 7 Първа глава: СОЦИАЛНИТЕ УМЕНИЯ В КОНТЕКСТА на психологическата теория и социалната практика ................................. 11 1. Дефиниция на понятието „социални умения“ .. 11 1.1. Близки понятия до термина социални умения .......... 13 1.1.2. Същност на социалните умения и социална компетентност............................................. 19 1.1.3. Идеята за социалните умения и развитие на понятието в исторически аспект .............................. 28 1.2. Видове социални умения ........................................... 31 Втора глава: ДЕЦАТА БЕЗ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА като социален, психологически и педагогически проблем ........................... 41 2. Дете в риск – правов, психо-социален и педагогически аспект ....................................................... 41 2.1. Ефекти на институционализацията при отглеждането на деца без родители .......................... 53 2.1.1. Фактори и причини за изоставянето на деца в ретроспективен план ................................................... 53 2.1.2. Последствията от ранното изоставяне на деца в институции ..................................................... 61 2.2. Алтернативни грижи за деца, лишени от родителска грижа .......................................................... 94 2.2.1. Системата за подкрепа на деца и семейства в риск в други европейски държави .................................. 2.2.2. Анализ на институционалната грижа в Република България до 1991 г. .................................. 98 2.2.3. Процесът на деинституционализация на домовете за деца в Република България ...................... Трета глава: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЦА, настанени в социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип“ и „Приемна грижа“ ....... 113 3. Психолого-педагогически характеристики на децата в начална училищна възраст ......................... 113 3.1. Анализ на социалните услуги „Приемна грижа“ и „Център за настаняване от семеен тип“ ...................... 136 3.1.1. Директна работа с деца, настанени в алтернативните социални услуги, заместващи семейството.............................................. 147 3.2. Организация на изследването. План-програма на изследването...................................... 156 3.3. Анализ на получените резултати............................. 165 3.3.1. Анализ за надеждност ....................................... 165 3.4. Дисперсионен анализ върху ск€лите за социални умения ......................................................... 175 3.4.1. Корелации на продължителността на грижата със ск€лите за социални умения и компетенции ................................................. 185 3.5. Дисперсионен анализ на ск€лите за трудности от теста ССТ – Бг ............................................................ 185 3.5.1. Корелации на продължителността на грижата и класа със ск€лите за трудности ............ 193 3.5.2. Категоризация на оценките на класния ръководител и приемния родител (възпитател) 194 3.6. Анализ на отговорите на експерти и специалисти . 195 3.7. Основни изводи......................................................... 206 3.8. Анализ на фокус групите ............................................... 3.9. Анализ на изследване на отделен случай ............... 212 3.10. Теоретични и практически препоръки .................. 223 3.11. Структуриране на модел за грижи в социалните услуги, оказващи подкрепа при процеса на социална интеграция на децата в обществото .......... 229 Заключение ......................................................................... 233 Библиография ..................................................................... 235 Приложения 243