Концептът "любов" в съвременната българска лингвокултура


Автор: Красимира Василева

Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново

Корична цена:15.00 лв.
Отстъпка:2.25 лв. (15.00 %)
Цена:12.75 лв.
ISBN:978-619-208-205-5
Година:2020
Подвързия:Меки корици
Страници:282
Език:Български

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор.................................................................................. 7 1. Лингвокултурологичният анализ на концепта любов – предмет, цели, задачи и методическа база........... 11 2. Теоретични основи и подходи при изучаването на лингвокултурните концепти ................... 18 2.1. Лингвокултурологията и лингвокултурната концептология в контекста на съвременната антропоцентрична лингвистична парадигма.......................... 18 2.2. Лингвокултурният концепт – основен обект на изследване в лингвоконцептологията .................................... 31 2.2.1. Същност и специфика ................................................... 31 2.2.2. Базови характеристики ................................................. 38 2.2.2.1. Ментална природа ..................................................... 38 2.2.2.2. Езикова обективизация............................................... 40 2.2.2.3. Културна значимост................................................... 41 2.2.2.4. Многокомпонентност................................................. 44 2.2.3. Структура на концепта и методика на описанието му 44 2.3. Категорията пол на езиковата личност – същност и влияние върху съдържанието на концепта............................. 51 3. Любовта като фрагмент от съвременната българска лингвокултура .................................................... 60 3.1. Концептуализиране на любовта в научния дискурс....... 60 3.2. Концептът любов в съвременния българския език ......... 79 3.2.1. Сигнификативен компонент 79 3.2.1.1. Концепт и полисемия на думата. Семантичен обхват на концепта любов в българския език. Граници на понятийното съдържание – отношението любов – приятелство (по лексикографски данни).............................. 79 3.2.1.2. Понятийни прототипи на любовта в съвременното българско езиково съзнание (по данни от психолингвистичен експеримент)..................... 95 3.2.1.3. Понятийни прототипи на концепта в съвременната българска любовна лирика ................................................... 117 3.2.2. Образен компонент...................................................... 137 3.2.2.1. Преносимостта на значението – основно средство за осмисляне на абстрактните явления. Езиковата метафора – когнитивна същност, механизъм и културни функции................................................................. 137 3.2.2.2. Метафорично моделиране на любовта в съвременното българско езиково съзнание – основни типове и видове образен пренос........................................... 143 3.2.2.2.1. Асоциативни аспекти на образното представяне на любовта в езиковото съзнание.............................................. 143 3.2.2.2.2. Образни аспекти на концепта в съвременната българска любовна лирика .......................... 151 3.2.3. Знаков компонент ....................................................... 171 Изводи, обобщения, заключение .......................... 211 Приложения Приложение 1. Анкетна карта, попълнена от участниците в проведения за целите на изследването психолингвистичен експеримент................... 219 Приложение 2. Сигнификативни особености на лингвокултурния концепт любов в съвременното българско езиково съзнание (по експериментални данни) . 221 Приложение 3. Типове метафоричен пренос при асоциативното характеризиране на любовта в българското езиково съзнание.............................................. 253