Корица Съвременни форми на международен бизнес

Съвременни форми на международен бизнес


интернет книжарница Нова звезда
Автор: Антоанета Василева

Издателство:Нова Българска Медийна Група Холдинг

Корична цена:20.00 лв.
Отстъпка:3.00 лв. (15.00 %)
Цена:17.00 лв.
ISBN:978-954-92673-2-7
Година:2010
Подвързия:Твърди корици
Страници:260
Език:Български

Международният бизнес има различни измерения. От една страна той се отъждествява с търговската и инвестиционна дейност на фирмите извън националните граници. От друга — олицетворява съвременните процеси на интернационализация и глобализация на стопанската дейност на макро и микро ниво. От трета страна — може да се разглежда като съвкупност от международни бизнес операции, които непрекъснато променят и обогатяват своите форми. Този факт сам по себе си е достатъчно предизвикателство и основание за автора да сподели коментари и изводи от наблюденията и опита си като преподавател, изследовател и консултант в областта на международния бизнес.

Настоящата книга съдържа анализ на най-често използваните съвременни международни бизнес операции в международната и българската практика. Тя е естествено продължение на монографията „Международен бизнес и глобализация " на същия автор. Целта на нейното написване е не да се повтарят общоизвестни теоретични постановки, а да се представи едно по-съвременно виждане за основните форми на реализация на международния пазар в условията на глобализация. Различният ракурс се изразява в подбора на приложни аспекти за изследване на международните сделки. Обърнато е внимание на характеристики, които са важни при вземането на решение за избор на стратегия за излизане на международния пазар. В качеството на обект на международния обмен са разгледани традиционни и комплексни външнотърговски и външноикономически операции като сделки за износ, внос, компенсационни сделки, лицензионни споразумения, сделки за франчайзинг, концесионни споразумения и др. Международните бизнес дейности, основани на инвестиционно сътрудничество са представени под формата на преки чуждестранни инвестиции, смесени предприятия, сделки от типа В. О. Т. (build-operate-transfer/строителство-експлоатация-прехвърляне).

Засилен интерес е показан към по-малко познати и, респективно по-слабо изследвани форми на международен бизнес като глобални доставки, в това число аутсорсинг и офшоринг, различни модели на публично-частно партньорство и др.


Антоанета Василева - доктор на икономическите науки, професор, декан на Факултета "Международна икономика и политика"  в УНСС - София. Директор е на Центъра по международна икономика, политика и право към Института за следдипломна квалификация при УНСС. Притежава богат практически опит в областта на международния бизнес. Специализирала е международен мениджмънт в Барселона, Лондон и Бепу, Япония. Доктор е по бизнес администрация на Washington International University - САЩ. Участва в международни проекти по програми на ЕС и Световната банка. Има публикации по проблемите на международния бизнес и международния маркетинг в страната и чужбина.