Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Теодора Георгиева

Издателство:Сиела

Корична цена:17.00 лв.
Отстъпка:3.40 лв. (20.00 %)
Цена:13.60 лв.
ISBN:978-954-28-2561-6
Година:2018
Подвързия:Меки корици
Страници:283
Език:Български

Книгата на Теодора Георгиева представлява актуално из-
следване на сравнимостта между престълението и администра-
тивното нарушение. Авторката представя както от теоретична,
така и от практическа гледна точка спецификите на единия и на
другия вид противообществени деяния и на тяхното преслед-
ване.

Силната страна на това изследване е именно фокусирането
на авторката в практическите специфики, които са характерни
за нелеката разделителна линия между степента на обществе-
на опасност – основната разлика между двете правни явления.
Книгата е написана върху основата на защитен дисертационен
труд, но допълнен така, че да откликне на актуалните проблеми
в правораздаването, например прилагането на принципа non bis
in idem, анализирането на актуалните специални закони, рег-
ламентиращи специфичния правен ред при квалификацията на
деянието, индивидуализацията на отговорността и съответното
процесуално реализиране.

Работата на Теодора Георгиева като прокурор и админис-
тративен съдия дават положително отражение върху качеството
на книгата – в това число за намирането на актуална казуистика
и въпроси, които се нуждаят от изясняване, прагматичната на-
соченост, съчетана с възможност за научно изследване.
Видно от съдържанието на труда, авторът съчетава тези
свои умения, като първо представя общ исторически прег-
лед на развитието на административнонаказателното право в
България. Стъпвайки върху основата на административното
нарушение и административнонаказателния процес, тя навли-
за постепенно в най-сложния анализ – този на особеностите
и спецификите на производствата в административното наказ-
ване, имащи специален правен режим на регулация. В същото
време тя прави и непрекъснат паралел с елементите на престъп-
лението и особеностите на наказателния процес.

В правната ни доктрина трудовете с междуотраслов харак-
тер не са много, поради сложността на предмета на изследва-
нето. Отличното познание на административнонаказателното
право, както и на наказателното право и процес, са безспорно
необходими за написването на настоящата книга. Затова и този
труд е проява на такива познания и предоставя на читателя от-
говори и яснота относно посочената проблематика.

Считам, че книгата ще е полезна за практикуващи юристи,
за студентите по право и за академичната общност, за админис-
тративните органи, както и за всеки, интересуващ се от мате-
рията.

проф. д-р Дарина Зиновиева