Групиране на наказанията при множество престъпления


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Иван Петков

Издателство:Сиела

Корична цена:23.50 лв.
Отстъпка:4.70 лв. (20.00 %)
Цена:18.80 лв.
ISBN:978-954-28-3246-1
Година:2020
Подвързия:Меки корици
Страници:564
Език:Български

При разработката на темата много добре разбирам, че не може да се осигури равен старт при представянето, изучаване- то и разискванията по нея, тъй като едни от читателите са по- напред в усвояването на материята, а други едва сега започват да я усвояват. Ето защо ще помоля първите да бъдат търпеливи и спокойни. Има какво ново да научим всички, включително и аз, тъй като тази сложна материя предлага стотици хипотези, които се извличат постоянно в работата с нея и то от минима- лен брой текстове на закона. Много държа да се изяснят най- напред някои основни принципи и понятия, които ще служат за основа и ще доведат до по-бързото изясняване и правилно решаване на отделните случаи. Стремял съм се да придам на темата повече практически характер, а не толкова теоретичен, за да може да бъде пряко полезна на правоприлагащите орга- ни в ежедневната им работа. На част от спорните въпроси съм дал свои виждания, които не задължават другите, но винаги задълбочено съм осмислял нещата, придавайки им съвремен- но практично звучене в духа на закона и справедливостта. На- правил съм опит да обхвана въпросите, които се обхващат от разглежданата тема. По някои от поставените хипотези е взето от мен отношение, което ангажира останалите дотолкова, до- колкото да се обърне внимание за ново задълбочено обсъждане и трайно решаване на поставените въпроси. Настоящата тема не може да се идентифицира с темата „Множество престъпления“. Последната има повече теорети- чен характер и обхваща и друга материя. Групирането е само част от нея.