Корица Химия и опазване на околната среда за 11. клас. Профилирана подготовка. Модул 2. Химия на неорганичните вещества

Химия и опазване на околната среда за 11. клас. Профилирана подготовка. Модул 2. Химия на неорганичните вещества


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Лиляна Боянова, Красимир Николов, Калинка Бенова, Антоанета Хинева, Даниела Маноилова

Издателство:Просвета

Корична цена:25.00 лв.
Отстъпка:3.75 лв. (15.00 %)
Цена:21.25 лв.
ISBN:978-954-01-4049-0
Година:2020
Подвързия:Меки корици
Страници:176
Език:Български

Учебното съдържание в учебника по химия и опазване на околната среда за 11. клас (профилирана подготовка), Модул 2. Химия на неорганичните вещества е структурирано в шест тематични раздела: „Разпространение и видове химични елементи”, „Вещества на s-елементите”, „Вещества на p-елементите”, „Вещества на d-елементите”, „Класификация на веществата” и „Химическа промишленост и околна среда”.
Разпространението на елементите на Земята и в Космоса е разгледано във връзка с общия им произход, а видовете химични елементи – със знанията за строежа на атома и с Периодичната система. Природните групи са обединени около класификацията на s-, р- и d-елементите. Преди разглеждането на отделните групи са потърсени общите особености на елементите. Те са представени в самостоятелни текстове. С помощта на таблични данни е поднесена информация за отделните елементи, а чрез анализа им са потърсени закономерностите в природните групи. Направено е и сравнение с други групи, както и сравнение по периоди. На основата на подобно представяне са изложени и свойствата на прости вещества и на химични съединения. Наред с общата характеристика, самостоятелно са разгледани отделни, уточнени в програмата, елементи с важно за практиката значение, като сяра, азот, фосфор, алуминий, мед, сребро, цинк, желязо и техни съединения. Специално място заема характеристиката на физиологичното действие на веществата, връзката с практиката и опасностите от замърсяването на околната среда и проблеми с опазването ù.
Общата характеристика на групите включва: атоми на елементите – характеризиране на вида и свойствата на простите вещества – строеж и свойства на съединенията, които образуват елементите – значение и приложение – биологично значение и токсичност. Въпросите, свързани с разпространението и получаването, са включени в последния раздел – химикотехнологични производства.
При изучаване на химичните елементи и природните групи са използвани знания за строежа на атома и химичната връзка, а в обясненията на химичните реакции – изученото в разделите от химичната термодинамика и кинетика.
Разпространението, получаването и употребата на веществата се свързват със свойствата на елементите и тяхната реактивоспособност.
В раздела „Класификация на веществата” класификацията е направена въз основа на генетичната връзка елемент – вещество. Тъй като свойствата на отделните класове съединения са изучени и познати на учениците, е предвидено уроците да протичат като обобщителни със сериозното присъствие на самостоятелна работа. Така учащите се поставят не само в позицията да си спомнят изучени свойства, да ги обясняват, но и съзнателно и самостоятелно да ги систематизират.
Изучаването на химичните и металургичните производства е подчинено на връзката наличие на суровини, химични процеси и технологичен цикъл и проблеми, свързани със замърсяването и опазването на околната среда. Към раздела е предвидена производствена екскурзия и едно занятие дискусия, в което се дава възможност на учениците да изразят своите знания и отношение по проблемите.
И в Модул 2 е потърсена връзката на изучавания материал с експеримента. Наред с лабораторните упражнения при изучаване на групите е предвиден кратък практикум върху качествени реакции, свързани с изучените елементи, основно метали.
Общата организация на материала е сходна с организацията в Модул 1. Разделите завършват с обобщителни уроци, оформени са изискванията към знанията на учениците и е осигурен самоконтрол и самооценка.
Разделът „Класификация и номенклатура на неорганичните вещества” е с особени функции и възможности. Той съчетава в себе си обобщение и систематизиране на знанията, натрупани през годините и разширени в първата част на Модул 2. Той дава възможност да се дооформи единна картина за природата от гледище на теоретичната и неорганичната химия. За всеки вид неорганични вещества са предвидени урок за обобщение и урок за упражнение.
В уроците за упражнения са подбрани разнообразни задачи – за разпознаване, за избор, за съотнасяне, за групиране, за оценка, генетични преходи – създаване или реализиране, разпознаване на неизвестни вещества по техни свойства, изравняване по метода на електронния баланс, мисловен експеримент и др., както и комбинирани задачи. Доста от тях носят и допълнителна информация за веществата. Не са подминати и изчислителните задачи – от термодинамика, от равновесия в разтвори на протолити, стехиометрични изчисления по уравнения, концентрация на разтвори, електрохимия и др.. Химията е точна
наука и изчисленията са част от компетентностите на работещите в области, използващи химични знания.
Разделът „Химическа промишленост и околна среда” е последен в учебника. Обособяването му в края на учебника има определени предимства. Едно от тях е, че учениците вече имат значителен обем от знания за свойства на веществата, видове химични процеси, химична кинетика, равновесни системи и топлинни ефекти. Друго предимство е, че учениците вече различават основните групи химични замърсители на въздуха, водата и почвата, свързват екологичните проблеми с човешката дейност и имат мнение за тяхното решаване. С този раздел се внася осъвременяване, осъществява се връзка на химичната наука с практиката.
Езикът и стилът на учебника са достъпни, точни и коректни от научна гледна точка. Знанията са поднесени на ниво, подходящо и съобразено с възрастовите особености на учениците. Учебникът е илюстриран с достатъчно примери, снимки, схеми и таблици.